english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.) (Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r., Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 22/12).
  2012-10-02, dodano przez admin
  Kategorie: [ aktualności ]

  Sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.) (Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r., Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 22/12). W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1184 ze zm.) - może nastąpić na postawie listy wspólników, co nie pozbawiają sądu rejestrowego prawa żądania przedłożenia przez wnioskodawcę dalszych dokumentów, w tym zwłaszcza umowy zbycia udziałów w spółce, w celu zbadania zgodności wskazanych w liście wspólników danych z rzeczywistym stanem rzeczy. Sąd rejestrowy w ramach swojej kognicji jest bowiem uprawniony do badania zgodności danych wskazanych we wniosku ze stanem rzeczywistym, jeżeli w tej kwestii poweźmie uzasadnione wątpliwości (art. 23 ust. 2 ustawy o KRS).  Odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego na podstawie art. 18 ust. 5 ustawyo ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego może obejmować opłaty związane z korzystaniem z lokalu. - Starsze »
  « Nowsze - Według uchwały Sąd Najwyższy z dnia 28 listopada 2012 r. Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą - w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. - jest osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej płci.

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron