english version deutsche Version 
informacje ustawodawstwo
orzecznictwo
doktryna

  aktualności Odstąpienie przez wykonawcę od umowy
  W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. ...

  Wirtualne biura...
  W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnien...
  newsletter
  Większa ochrona prawna osób nieobecnych w toku postępowania karnego
  2011-11-24, dodano przez admin
  Kategorie: [ zmiany w ustawach ]


  Z dniem 14 listopada 2011 r. weszła w życie ustawa nowelizująca m. in. Kodeks postepowania karnego. Wśród wprowadzonych zmian są pozwalające na wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem na wniosek oskarżonego, złożony w zawitym terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu. Zgodnie z dodanym art. 540b k.p.k., będzie to możliwe gdy sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo gdy doręczono je w inny sposób niż osobiście bądź też gdy orzeczenia wydanego poza rozprawą lub wyroku zapadłego na posiedzeniu, wydanych pod nieobecność skazanego albo też wyroku zaocznego, nie doręczono skazanemu albo doręczono w inny sposób niż osobiście. Niezbędne będzie jednakże wykazanie przez oskarżonego, że nie wiedział o terminie rozprawy (posiedzenia) i możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność bądź też wykazanie przez skazanego, że nie wiedział o treści ww. orzeczenia oraz o przysługującym mu prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Jednocześnie zmodyfikowano przepisy regulujące wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania. Aktualnie możliwa jest odmowa wykonania ENA w sytuacji, gdy kara lub środek polegający na pozbawieniu wolności orzeczono pod nieobecność osoby ściganej. Wprowadzono również obowiązek pouczenia osoby ściganej, co do której wydano orzeczenie w powyższych warunkach, o prawie żądania odpisu zapadłego orzeczenia. Rozwiązanie analogiczne przyjęto w zakresie wykonania orzeczenia przepadku (vide: ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postepowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dz. U. Nr 191, poz. 1135).    


  Zmiany w prawie wykroczeń dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych - Starsze »
  « Nowsze - Zanegowanie pozytywnej opinii rejestracyjnej automatu wymaga opinii Jednostki Badającej

  Copyright © 2010 Budnik Posnow & Partnerzy
  Wykonanie: Tworzenie stron www, Mistrz Polski w Pozycjonowaniu stron