Czy od byłego właściciela lokalu mieszkalnego, który utracił to prawo w wyniku zawarcia umowy przewłaszczenia tej nieruchomości na rzecz wierzyciela na zabezpieczenie zaciągniętego wobec niego długu, nowy właściciel może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie przez niego z tego lokalu po realizacji uprawnień z takiej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w wysokości rekompensującej wszystkie jego straty?
Powszechnie […]