Monthly Archives: Październik 2019

Nabycia nieruchomości a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W związku z obowiązującymi od stycznia 2019 roku przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916, zwana dalej: Ustawą) wątpliwości może wzbudzać odpowiedź na pytanie jaki podmiot jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za […]

30 października 2019|

PROWADZENIE SAMOCHODU BEZ UPRAWNIEŃ

Prowadzenie samochodu bez uprawnień stanowi naruszenie przepisów, które może skutkować odpowiedzialnością karną kierowcy. W zależności od wagi naruszenia oraz powodu cofnięcia lub braku uprawnień, konsekwencją może być mandat lub nawet kara 5 lat pozbawienia wolności.

O wyjaśnienie przepisów dotyczących jazdy samochodem pomimo cofnięcia uprawnień, poproszony został Partner Kancelarii, adw. Krzysztof Budnik: https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/warszawa-artur-zawisza-mimo-braku-uprawnien-prowadzil-auto-potracil-rowerzystke,980562.html

Przepisy wyraźnie rozróżniają co najmniej […]

30 października 2019|

E-hulajnogi – komentarz eksperta

W resorcie infrastruktury trwają prace nad uregulowaniem statusu elektrycznych hulajnóg i określenia sposobu ich użytkowania. Zagadnienia te nie są obecnie uregulowane przez przepisy prawa. Problemy związane z tymi urządzeniami rozstrzygane są przez Sądy w drodze wykładni obowiązujących przepisów i każdorazowego dostosowywania ich treści do zaistniałej sytuacji.

O komentarz w przedmiocie sposobu interpretacji obowiązujących przepisów, a w związku z […]

24 października 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ZARZUT POTRĄCENIA

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza również istotne zmiany w zgłaszaniu zarzutu potrącenia. Dodany przepis art. 2031 k.p.c. na nowo definiuje wspomnianą instytucję procesową. Jako, że zarzut potrącenia to jedna z form obrony pozwanego w postępowaniach o zapłatę, warto poświęcić temu zagadnieniu chwilę uwagi.

Zgodnie z nowym art. 2031 k.p.c. niestety nie każda wierzytelność nadająca się do potrącenia […]

24 października 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – NADUŻYCIE PRAW PROCESOWYCH

Z dniem 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowy art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego)”.

Celem nowej regulacji jest usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych i wyeliminowanie sytuacji, w których uczestnik […]

16 października 2019|

NIESŁUSZNE SKAZANIE – KOMENTARZ EKSPERTA

Wydanie wyroku uniewinniającego powoduje powstanie po stronie niesłusznie skazanego możliwości wystąpienia z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa zgodnie z art. 552 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W kwestii wznowienia postępowania, jak i ewentualnych możliwości naprawienia szkody i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie wypowiedział się r.pr. Krzysztof Mitoraj – partner Kancelarii.

Materiał dostępny jest pod adresem: https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/sprawa-tomasza-komendy-komentarz-prawnika,821537.html

Zgodnie z artykułem […]

16 października 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – UMOWA DOWODOWA

Dnia 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Po prawie 7 latach wraca do kodeksowej regulacji postępowanie gospodarcze jako tzw. postępowanie odrębne (art. 4581 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie między przedsiębiorcami będzie bardziej rygorystyczne, jednak ma być sprawniejsze.

Istotne odrębności, o które pytana jest Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy, […]

7 października 2019|

KORZYSTNY DLA FRANKOWICZÓW WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Dnia 3 października 2019r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sprawa C-260/18, Dziubak). Skierowany do TSUE wniosek dotyczy wykładni dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Konieczność skierowania pytania (a właściwie pytań) powstała na gruncie postępowania, […]

3 października 2019|

GetBack (Idea Bank S.A.) – zabezpieczenie roszczeń realną szansą na odzyskanie oszczędności poszkodowanych

Spory sądowe przeciwko Idea Bank S.A., który w opinii ekspertów – w tym Prezesa UOKiK – wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack, nabrały tempa. Niestety nie oznacza to generalnej zasady skrócenia trwania postępowań sądowych. Poszkodowani, którzy zdecydują się na sprawy sądowe i podejmą próbę odzyskania oszczędności, powinni zwrócić uwagę na sytuację finansowa […]

3 października 2019|