Aktualności

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – NADUŻYCIE PRAW PROCESOWYCH

Z dniem 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowy art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego)”.

Celem nowej regulacji jest usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych i wyeliminowanie sytuacji, w których uczestnik […]

16 października 2019|

NIESŁUSZNE SKAZANIE – KOMENTARZ EKSPERTA

Wydanie wyroku uniewinniającego powoduje powstanie po stronie niesłusznie skazanego możliwości wystąpienia z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa zgodnie z art. 552 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W kwestii wznowienia postępowania, jak i ewentualnych możliwości naprawienia szkody i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie wypowiedział się r.pr. Krzysztof Mitoraj – partner Kancelarii.

Materiał dostępny jest pod adresem: https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/sprawa-tomasza-komendy-komentarz-prawnika,821537.html

Zgodnie z artykułem […]

16 października 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – UMOWA DOWODOWA

Dnia 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Po prawie 7 latach wraca do kodeksowej regulacji postępowanie gospodarcze jako tzw. postępowanie odrębne (art. 4581 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie między przedsiębiorcami będzie bardziej rygorystyczne, jednak ma być sprawniejsze.

Istotne odrębności, o które pytana jest Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy, […]

7 października 2019|

KORZYSTNY DLA FRANKOWICZÓW WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Dnia 3 października 2019r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sprawa C-260/18, Dziubak). Skierowany do TSUE wniosek dotyczy wykładni dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Konieczność skierowania pytania (a właściwie pytań) powstała na gruncie postępowania, […]

3 października 2019|

GetBack (Idea Bank S.A.) – zabezpieczenie roszczeń realną szansą na odzyskanie oszczędności poszkodowanych

Spory sądowe przeciwko Idea Bank S.A., który w opinii ekspertów – w tym Prezesa UOKiK – wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack, nabrały tempa. Niestety nie oznacza to generalnej zasady skrócenia trwania postępowań sądowych. Poszkodowani, którzy zdecydują się na sprawy sądowe i podejmą próbę odzyskania oszczędności, powinni zwrócić uwagę na sytuację finansowa […]

3 października 2019|

PRAWO DOSTĘPU DO OBROŃCY W POSTĘPOWANIU KARNYM – KOMENTARZ EKSPERTA

Do podstawowych obowiązków organów postępowania karnego należy pouczenie podejrzanego w prostym i zrozumiałym dla niego języku o prawie dostępu do obrońcy oraz o uprawnieniu do zrzeczenia się tego prawa. Podejrzany, pomimo zrzeczenia się tego prawa, powinien mieć jednak obrońcę, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności w czasie popełnienia czynu lub jego zdolności do […]

30 września 2019|

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – WNIOSEK O DORĘCZENIE WYROKU WRAZ Z UZASADNIENIEM

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona na mocy ustawy z dnia 4.07.2019 r. wprowadza obowiązek zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. Zostaje wprowadzona także opłata stała w kwocie 100 zł od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem (art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Sankcją […]

30 września 2019|

IV Krajowy Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, 19-20 września 2019 r. Warszawa.

W dniach 19-20 września 2019 r. przedstawiciele Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy uczestniczyli w IV edycji Krajowego Kongresu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizowanego w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w tym roku obchodzi 30-lecie działania i jest największą […]

27 września 2019|

Bogatynia – Otwarcie budowy największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej (Odnawialne Źródła Energii)

Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy uprzejmie informuje o rozpoczęciu budowy największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE). Otwarcia dokonali wiceminister energii – Krzysztof Kubów, starosta zgorzelecki – Artur Bieliński oraz Prezes Klastra Zgorzeleckiego – Albert Gryszczuk. Całe przedsięwzięcie obejmie budowę inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 […]

23 września 2019|

Podziemne Miasto Osówka – otwarcie trasy

Na zaproszenie Burmistrza Głuszycy Romana Głoda oraz Prezesa Zarządu Podziemnego Miasta Osówka Zdzisława Łazanowskiego, Partnerzy Kancelarii mieli przyjemność uczestniczenia w otwarciu nowej, multimedialnej trasy turystycznej Podziemnego Miasta Osówka.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu partnerskiego pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi”.

Cały kompleks to ostatnia, największa i najbardziej rozbudowana kwatera Hitlera wybudowana na Dolnym Śląsku (w granicach administracyjnych Gminy […]

23 września 2019|