W dniu 24 września 2019 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: u.i.o.ś.).

W związku z zaistniałymi wątpliwościami co do wpływu mieszkańców działek na inwestycje planowane w najbliższym sąsiedztwie ich nieruchomości, partner Kancelarii, adw. Michał Skorupka, poproszony został o komentarz.

Cały materiał dostępny jest pod adresem: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ministerstwo-srodowiska-chce-zmian-w-przepisach-dotyczacych-sasiedztwa,954388.html

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 74 ust. 3a u.i.o.ś. stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest między innymi podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze działki przylegającej bezpośrednio do działki, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.

Natomiast znowelizowany art. 74 ust. 3a u.i.o.ś. zakłada, że stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w odległości 100 m od granic tego terenu planowanej inwestycji.

Nowe przepisy usprawnią procedury postępowań administracyjnych dla podmiotów planujących inwestycje oddziałujące na środowisko, jednak równocześnie ograniczają wpływ obywateli na realizację inwestycji uciążliwych.

Autor: aplikant radcowski Barbara Mikłaszewicz