W resorcie infrastruktury trwają prace nad uregulowaniem statusu elektrycznych hulajnóg i określenia sposobu ich użytkowania. Zagadnienia te nie są obecnie uregulowane przez przepisy prawa. Problemy związane z tymi urządzeniami rozstrzygane są przez Sądy w drodze wykładni obowiązujących przepisów i każdorazowego dostosowywania ich treści do zaistniałej sytuacji.

O komentarz w przedmiocie sposobu interpretacji obowiązujących przepisów, a w związku z tym określenia na ich podstawie statusu elektrycznych hulajnóg i sposobów ich użytkowania, poproszony został Partner Kancelarii, r. pr. Krzysztof Mitoraj.

Cały materiał dostępny jest pod adresem: https://www.ipolska24.pl/artykul/2019-05-31/ministerstwo-infrastruktury-elektryczne-hulajnogi-beda-traktowane-jak-pojazdy

Przykładem przyjętego w orzecznictwie sposobu interpretacji obowiązujących przepisów i określenia w oparciu o ich wynik statusu elektrycznych hulajnóg w ramach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) (dalej: ustawa), jest orzeczenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że elektryczna hulajnoga może być kwalifikowana jako motorower, jeśli spełnia określone w art. 2 ust. 46 ww. ustawy wymagania. Ustawodawca uznaje za motorower m.in. wszelkie pojazdy dwu- lub trójkołowe, jeśli są zaopatrzone w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, a ich konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Taka kwalifikacja elektrycznych hulajnóg implikuje konieczność poruszania się nimi po jezdni, jako części drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów. Tak ustalony status urządzeń nie daje podstaw prawnych do jazdy e-hulajnogami po chodnikach. Z ustawowej definicja chodnika wynika bowiem, iż jest to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i tylko wyjątkowo dopuszcza się na nim ruch rowerowy. Drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów oraz śluzy rowerowa zgodnie z tak przyjętą kwalifikacją również nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników elektrycznych hulajnóg.

W konsekwencji, na podstawie bieżących przepisów poruszanie się e-hulajnogami dozwolone jest jedynie po jezdniach, pomiędzy o wiele większymi i szybszymi pojazdami, co stwarza wiele niebezpieczeństw dla ich użytkowników.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych. Zgodnie z jego zapisami e-hulajnogi stanowić będą urządzenia transportu osobistego (UTO) i zostaną zakwalifikowane jako rower.

 

Aplikant radcowski Michał Łasica