Nowela z dnia 27 września 2013 r. wprowadza istotna modyfikację w treści art. 75 par. 1 KPK. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego przepisu „Oskarżony jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący postepowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, w tym także z powodu pozbawiania wolności w innej sprawie, a jeżeli pozostaje na wolności, jest obowiązany ponad to stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego, o czym należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu”. Cytowany przepis ma zastosowanie także w stosunku do podejrzanego w przygotowawczym stadium procesu. W związku z obowiązkiem „uprzedzenia” (co należy utożsamiać z obowiązkiem pouczenia) oskarżonego (podejrzanego) zastosowanie ma również treść art. 16 par. 1 KPK, zgodnie z którym „…brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy”. Przytoczenia wyżej modyfikacja art. 75 par. 1 KPK wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Adwokat Włodzimierz Posnow, Partner