Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego.
Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:
  • analizy prawne dotyczące zgodności działalności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
  • doradztwo w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami (w kontekście regulacji krajowych i wspólnotowych), w tym z zakresu ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • wsparcie w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych, koncesji na obrót paliwami;
  • doradztwo w zakresie spraw związanych z emisjami gazów cieplarnianych do środowiska i z obrotem uprawnieniami do emisji, doradztwo w zakresie usług w ramach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  • doradztwo w sprawach ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • doradztwo i zastępstwo w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku;
  • reprezentowanie w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku;
  • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny);
  • obsługę przedsiębiorstw komunalnych oraz przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami.
Kancelaria ponadto świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku realizacją umowy o zamówienie publiczne z zakresu prawa o odpadach (ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).