Kancelaria świadczy outsourcingowe usługi prawne dla banków od samego początku swojej działalności, a część Partnerów i współpracowników Kancelarii od jeszcze dłuższego czasu. Usługi prawne kancelarii zewnętrznych stanowią uzupełnienie i wsparcie wewnętrznych bankowych wydziałów i departamentów prawnych, które ze swojej istoty usytuowane są miejscowo zazwyczaj przy centralach banków, gdy tymczasem działalność banków (i wynikająca z niej potrzeba wsparcia prawnego) obejmuje obszar całego kraju.

Kancelaria prowadziła i prowadzi usługi zastępstwa procesowe banków w postępowaniach cywilnych zarówno w roli ofensywnej – dochodząc na rzecz banków zapłaty, innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, bądź ukształtowania lub ustalenia stosunku prawnego – jak również w roli defensywnej broniąc interesów majątkowych i niemajątkowych banków przed roszczeniami podmiotów trzecich, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych, przedsiębiorców i konsumentów. Kancelaria reprezentuje także banki w postępowaniach karnych na etapie postępowań przygotowawczych i jurysdykcyjnych dbając o interes banku jako podmiotu pokrzywdzonego działaniami swoich klientów lub osób trzecich wypełniającymi znamiona czynów zabronionych z ustaw karnych. Zaangażowanie adwokatów i radców prawnych jako wspomagających oskarżycieli publicznych pełnomocników procesowych banków występujących w roli oskarżycieli posiłkowych zwiększa szansę na uzyskanie przez bank zasądzenia obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym, które to częstokroć pozwala na uniknięcie z natury rzeczy kosztownych, długotrwałych i mniej pewnych co do finalnego rezultatu procesów cywilnych. Aktywna rola banków reprezentowanych przez Kancelarię w postępowaniach karnych zwiększa ponadto szanse na polubowne acz korzystne dla banku rozwiązanie sporu. Kancelaria reprezentowała i reprezentuje banki w postępowaniach upadłościowych, a także świadczy wsparcie prawne na etapie egzekucji i windykacji. Dopełnieniem katalogu usług prawnych świadczonych na rzecz banków przez Kancelarię jest przygotowywanie opinii i analiz prawnych, osobiste doradztwo i pomoc pracownikom oddziałów terenowych banków, a także uczestnictwo doświadczonych adwokatów i radców prawnych Kancelarii w prowadzonych przez bank negocjacjach w charakterze ekspertów prawnych bądź osób prowadzących negocjacje.