Weksle i czeki są papierami wartościowymi o szerokim zastosowaniu i różnorodnych funkcjach.

Wypełnione weksle mogą być m.in. wręczane zamiast zapłaty w transakcjach handlowych, złożone w banku do dyskonta.

Weksle in blanco mogą być złożone jako zabezpieczenie m.in. udzielonego kredytu, pożyczki, gwarancji bankowej.

Czeki znajdują zastosowanie w przypadku dokonywania rozliczeń między osobami fizycznymi i prawnymi.

Mając na uwadze dobro uczestników obrotu wekslowego i czekowego, zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych Kancelarii zapewnia kompleksową obsługę prawną począwszy od doradztwa na etapie prawidłowego sporządzania weksli własnych i trasowanych oraz wypełniania blankietów wekslowych, zabezpieczania roszczeń wekslem, dokonywania poręczeń wekslowych, opracowywania weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, przeniesienia praw z weksla, przeniesienia praw z czeku, umorzenia czeku oraz na etapie prowadzenia spraw w postępowaniach cywilnych związanych z dochodzeniem roszczeń z weksli jak i postępowaniach karnych na wypadek sfałszowania weksla lub wystawiania weksli bez pokrycia i dokonywania oszustw z użyciem weksla.

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu: konstruowania i opiniowania umów zabezpieczonych wekslem, sporządzania deklaracji wekslowych, opiniowania zagadnień prawnych związanych z prawem wekslowym i czekowym, wytaczania powództw z weksla, obrony przed powództwem z weksla.