Członkostwo Polski w Unii Europejskiej niesie także ze sobą możliwość dochodzenia swoich praw bezpośrednio przed Instytucjami Unii Europejskiej. Instytucją stworzoną w celu rozpatrywania zaistniałych na gruncie prawa unijnego sporów prawnych jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.

Sprawy, w których orzeka TSUE mogą być wszczęte m.in. poprzez bezpośrednią skargę osoby fizycznej lub prawnej na akty, których dana osoba jest adresatem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie albo też w trybie prejudycjalnym, kiedy to sąd krajowy zwraca się do unijnej Instytucji z pytaniem prawnym dotyczącym wykładni lub ważności prawa unijnego. Przepisy unijne wymagają jednak, aby strona była reprezentowana w postępowaniu przez profesjonalistę – adwokata lub radcę prawnego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych oraz osób prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – zarówno w zakresie spraw wywołanych skargami bezpośrednimi, jak i w postępowaniach dotyczących pytań prejudycjalnych zadawanych przez polskie sądy. Kompleksowa obsługa prawna obejmuje w szczególności sporządzenie skargi bezpośredniej do TSUE oraz fizyczne reprezentowanie Klienta na rozprawie w siedzibie Trybunału w Luksemburgu.