Świadczenie usług pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego wymaga nie tylko znajomości procedur, ale przede wszystkim ustaw szczególnych regulujących wąską gałąź prawa dotyczącą sytuacji prawnej Klienta. Mnogość i kazuistyka tych ustaw – regulujących przecież każdy aspekt działalności gospodarczej w sferze publicznej – wymaga rzetelnej i skrupulatnej wiedzy popartej doświadczeniem. Członkowie zespołu Kancelarii zdobywali doświadczenie podczas pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich a także przy stałej obsłudze tych podmiotów.

Pomoc prawna Klientom w obszarze prawa administracyjnego rozpoczyna się już na etapie przesądowym, tj. podczas opiniowania decyzji organów administracyjnych. Zespół przedstawia spektrum możliwych do podjęcia kroków prawnych oraz ich potencjalnych konsekwencji a następnie wspólnie z Klientem podejmowana jest decyzja co do dalszego toku postępowania. W ramach usług prawnych Zespół świadczy pomoc w zakresie zaskarżenia decyzji administracyjnej, zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, skargi na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji, wznowienia postępowania administracyjnego czy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Adwokaci i radcowie prawni zapewniają doradztwo w sprawach o wydanie zezwoleń oraz koncesji zarówno na etapie konsultacji jak i podczas postępowania przed właściwym organem.

Klienci reprezentowani są przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, w tym w postępowaniu odwoławczym, a także na etapie postępowania sądowo administracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, w tym również postępowania egzekucyjnego w administracji. Dla rzetelnej i prawidłowej ochrony praw i interesów Klientów Zespół doradza oraz prowadzi postępowania w przedmiocie zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.