Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych w sprawach karnych i karno-skarbowych, na każdym etapie postępowania, przy wszelkich czynnościach prawnych. Pomoc, jakiej udziela skuteczny i wyspecjalizowany w tego typu sprawach zespół adwokatów i radców prawnych, może mieć decydujący wpływ na wynik całego postępowania. Sprawy karne i karno-skarbowe niejednokrotnie odznaczają się szczególnym stopniem skomplikowania, a do takich spraw należą przede wszystkim przestępstwa na tle gospodarczym, z uwagi na ich wielowątkowość i konieczność posługiwania się wiedzą specjalną. Rozumiemy, że nowoczesne prowadzenie działalności gospodarczej często obarczone jest ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Skuteczne prowadzenie takich spraw wymaga biegłej znajomości prawa, poglądów doktryny, a także orzecznictwa. Zespół adwokatów i radców prawnych nie tylko reprezentuje Klienta, lecz także doradza i opracowuje strategię prawną prowadzonej sprawy karnej, aż do jej pomyślnego zakończenia. Wszelkie działania podejmowane przez wyspecjalizowany zespół nakierowane są przede wszystkim na zabezpieczenie szeroko pojętego interesu Klienta.

Kancelaria zapewnia czynny udział i reprezentację Klienta na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I instancji, postępowania apelacyjnego, postępowania kasacyjnego, a także w postępowaniu wykonawczym, poprzez udział w odroczeniu wykonania kary, udzielenia przerwy w karze, warunkowym przedterminowym zwolnieniu, wydaniu wyroku łącznego.

Wieloletnia praktyka zawodowa i doświadczenie Kancelarii w sprawach karnych i karno-skarbowych pokazuje, że pożądana jest obecność obrońcy bądź pełnomocnika już od momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego – najwcześniejszego etapu postępowania karnego. Bowiem to na tym etapie organ ścigania decyduje o złożeniu bądź nie aktu oskarżenia do sądu I instancji, a także rodzaju stawianych zarzutów i wielkości żądanej kary. Wyspecjalizowany zespół adwokatów i radców prawnych biorąc czynny udział już od chwili wszczęcia postępowania może przyczynić się do jego zakończenia jeszcze przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Niejednokrotnie to udział w pierwszej fazie postępowania może zapewnić Klientowi najlepsze i najszybsze rozstrzygnięcie sprawy. Postępowanie karne to nie tylko wyjaśnienia składane przez oskarżonego bądź zeznania świadków, postępowanie karne to konieczność powzięcia wszelkich możliwych środków prawnych przewidzianych przez ustawy aby zapewnić sprawiedliwy proces, uchronić od nieuzasadnionych uciążliwości i zabezpieczyć poszanowanie godności i życia prywatnego.

Na tle prawa karnego Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku, czci i nietykalności cielesnej, wiarygodności dokumentów, mieniu, a także obrotowi gospodarczemu. Kancelaria reprezentuje Klientów również w sprawach o wykroczenia.