Adwokat Krzysztof Budnik, Partner

W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.  W 1985 r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski, następnie wykonywał zawód sędziego.

W latach 1993-1997 poseł na Sejm R.P. II kadencji.  W latach 1997-1999 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, następnie w latach 1999-2000 doradca ds. prawnych Wicepremiera Rządu R.P. – Ministra Finansów. Od 1992 r. radca prawny, a od 1998 r. adwokat.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego, bankowego, windykacji (egzekucyjnego), gospodarczego, cywilnego, spółek i handlowego.

Reprezentuje strony w procesach sądowych cywilnych, gospodarczych i karnych oraz w postępowaniach administracyjnych. Absolwent Szkoły Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adwokat Włodzimierz Posnow, Partner

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1982 r. doktor nauk prawnych. W 1974 r. po odbyciu aplikacji sędziowskiej zdał egzamin sędziowski.

Od 1973 r. jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również wykładowcą – na stanowisku profesora – w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie.

Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego. Od 1996 r. radca prawny, a od 2001 r. adwokat. Obrońca i pełnomocnik w procesach karnych, ekspert z dziedziny prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego.

Radca Prawny Krzysztof Mitoraj, Partner

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo w Katedrze Postępowania Karnego.

Prowadzi badania w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych w procesie karnym. Autor ponad 20 publikacji na temat prawnych aspektów innowacji technologicznych, administracji, prawa cywilnego, prawa pracy oraz procedury i prawa karnego.

Adwokat Michał Skorupka, Partner

W 2012 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. W 2015 r. ukończył trzyletnią aplikację adwokacką odbywaną w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2016 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2012 r. – 2016 r. student stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktykę naukową i dydaktyczną odbył w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Studia doktoranckie ukończone w 2016 r. Przez pięć lat prowadził ćwiczenia z Postępowania Cywilnego na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku indywidualnych i zbiorowych publikacji naukowych z zakresu Postępowania Cywilnego.

Prawnik praktyk świadczący pomoc prawną podmiotom indywidualnym i zbiorowym nieprzerwanie od 2008 r. Autor licznych opinii prawnych wykorzystywanych w swojej działalności przez podmioty sektora prywatnego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, podmiotami sfery państwowej i samorządowej, w szczególności na etapie sądowego procesu cywilnego świadcząc zastępstwo prawne jako profesjonalny pełnomocnik procesowy. Występuje również jako obrońca w sprawach karnych, szczególnie gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze banków i gmin. Zależnie od potrzeb wykorzystuje w doradztwie, przy ocenie ryzyka, instrumenty ekonomicznej analizy prawa.