W 2012 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. W 2015 r. ukończył trzyletnią aplikację adwokacką odbywaną w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2016 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W latach 2012 r. – 2016 r. student stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktykę naukową i dydaktyczną odbył w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Studia doktoranckie ukończone w 2016 r. Przez pięć lat prowadził ćwiczenia z Postępowania Cywilnego na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku indywidualnych i zbiorowych publikacji naukowych z zakresu Postępowania Cywilnego.

Prawnik praktyk świadczący pomoc prawną podmiotom indywidualnym i zbiorowym nieprzerwanie od 2008 r. Autor licznych opinii prawnych wykorzystywanych w swojej działalności przez podmioty sektora prywatnego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, podmiotami sfery państwowej i samorządowej, w szczególności na etapie sądowego procesu cywilnego świadcząc zastępstwo prawne jako profesjonalny pełnomocnik procesowy. Występuje również jako obrońca w sprawach karnych, szczególnie gospodarczych. Posiada doświadczenie w obsłudze banków i gmin. Zależnie od potrzeb wykorzystuje w doradztwie, przy ocenie ryzyka, instrumenty ekonomicznej analizy prawa.