Polityka prywatnościWstęp

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Budnik, Posnow i Partnerzy, prawa osób, których te dane dotyczą oraz przybliża informacje o danych informatycznych - tzw. plikach cookies - wykorzystywanych w ramach serwisów www.kbpp.pl i www.kbpp24.pl.


I. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), wskazuje się:


[Administrator Danych Osobowych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy, z siedzibą we Wrocławiu (50-032) przy ul. Piłsudskiego 43 lok. 1/1 , e-mail: sekretariat@kbpp.pl, tel/fax 71 342 50 55.


[Inspektor Ochrony Danych]

Inspektorem Ochrony Danych w Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy jest pani Agnieszka Wołków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@kbpp.pl


[Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych]

Celem Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy jest dostarczanie Państwu usług prawnych na najwyższym poziomie.

W związku z powyższym Kancelaria Prawna dokłada wszelkich starań by chronić przetwarzane dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uszkodzeniem lub zniszczeniem. Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

W ramach wykonywania zawodu przez adwokata lub radcę prawnego zastosowanie w szczególności znajdują następujące podstawy przetwarzania danych osobowych, zawarte w art. 6 RODO:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Prawną w związku ze sporządzaniem opinii prawnych lub udzielaniem porad prawnych;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - na tej podstawie prawnej Kancelaria Prawna przetwarza np. dane osobowe jej pracowników, bądź świadczy pomoc prawną z urzędu;

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przesłanka ta znajdzie zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji/sieci bądź zapobiegania oszustwom.


[Odbiorcy danych osobowych]

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być prawnicy - adwokaci i radcowie prawni - którym ewentualnie zostało udzielone pełnomocnictwo substytucyjne oraz aplikanci tychże zawodów, podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz Kancelarii Prawnej usługi księgowe oraz hostingodawca.


[Okres przetwarzania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wykonania usługi świadczenia pomocy prawnej, a po tym okresie będą przetwarzane do celów rozliczeniowych - zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kancelaria Prawna nie przetwarza danych osobowych dłużej niż przez okres wyznaczony bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.


[Uprawnienia osób, których dane dotyczą]

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODOD), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku zamiaru skorzystania z poszczególnych uprawnień, stosowne żądanie proszę przesłać e-mailem na adres: sekretariat@kbpp.pl


[Prawo do wniesienia skargi]

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.


[Wymóg podania danych osobowych]

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie pomocy prawnej.


[Prawo do wycofania zgody]

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres sekretariat@kbpp.pl lub iod@kbpp.pl Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


[Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich]

Kancelaria Prawna nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to koniecznie dla prawidłowego wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej.


[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, nie podlega ocenie przez system informatyczny.


II. Informacje o plikach cookies

1. Serwisy www.kbpp.pl i www.kbpp24.pl wykorzystują pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są przez strony internetowe Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

b) przechowywania informacji dotyczącej zgody Użytkownika Serwisu na korzystanie z plików cookies,

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niego.

7. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być przez operatora hostingowego w celu sporządzania statystyk odwiedzin Serwisu. Mogą być one odczytywane przez nasz Serwis, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.


III. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu Użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

2. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies na swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

3. W celu zarządzania przechowywaniem i dostępem do plików cookies należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.


IV. Logi serwera

1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, serwerem (na którym znajduje się Serwis) oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług przez hostingodawcę oraz właściciela serwisu.

2. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o adresie IP komputera Użytkownika.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.


V. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy prawne regulujące ochronę danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.