Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015 roku, która zacznie obowiązywać począwszy od 28 czerwca 2015 roku, wprowadza liczne ułatwienia dla właścicieli nieruchomości budowlanych. Polegają one głównie na zniesieniu wielu uciążliwych i biurokratycznych wymogów procesu budowlanego, ale też usprawniają proces rozbiórki obiektów budowlanych. Rozbiórka obiektu budowlanego powinna być teraz łatwiejsza, zachęcać właścicieli nieruchomości do likwidowania starego, zaniedbanego budownictwa i tworzenia nowych, atrakcyjnych architektonicznie i nowoczesnych obiektów. Nie musimy już dokonywać jakichkolwiek formalności w celu rozebrania danego obiektu budowlanego, na których budowę wcześniej nie potrzebowaliśmy pozwolenia. Dla przykładu można wymienić takie przypadki, jak rozbiórka wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie oddziałuje negatywnie na sąsiednie nieruchomości (jest to najnowsze rozwiązanie przyjęte w ostatniej nowelizacji prawa budowlanego), rozbiórka zbiorników na ciekłe nieczystości do 10m3 czy też rozbiórka niepotrzebnych obiektów gospodarczych o powierzchni poniżej 35 m2. Tak samo wygląda sytuacja, gdy obok domu mamy wybudowany garaż, altanę, ganek lub oranżerię o powierzchni do 35 m2, a także wiatę, ale nie większą niż 50 m2. Natomiast obowiązek zgłoszenia „rozbiórkowych” robót budowlanych, do właściwego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu, dotyczy tych budynków i budowli, które co prawda oddziaływują na nieruchomość sąsiednią, ale ich wysokość nie przekracza 8 metrów, a odległość od granicy działki jest większa niż połowa ich wysokości. W przypadku rozbiórki obiektu budowlanego, którego nie obejmują powyższe rozwiązania, niezbędne będzie przeprowadzenie procedury administracyjno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na dokonanie jego rozbiórki. Aktualnie spotykamy się z taką sytuacją głównie przy budynkach i budowlach oddziaływujących na sąsiednie nieruchomości lub wyższych niż 8 metrów, lub stojących bardzo blisko granicy działki. W tym miejscu należy podkreślić, że ze względu na wartość historyczną rozbiórka każdego budynku zabytkowego lub objętego ochroną konserwatorską, niezależnie od jego parametrów budowlanych, wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Jeśli rozbiórka dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wydanie pozwolenia na rozbiórkę musi być poprzedzone decyzją właściwego konserwatora zabytków o wykreśleniu danego obiektu z rejestru. Podobnie jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej, wówczas pozwolenie na rozbiórkę jest wydawane w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Adwokat Krzysztof Budnik, Partner