AKTUALNOŚCI

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – NADUŻYCIE PRAW PROCESOWYCH

Z dniem 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowy art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, […]

NIESŁUSZNE SKAZANIE – KOMENTARZ EKSPERTA

Wydanie wyroku uniewinniającego powoduje powstanie po stronie niesłusznie skazanego możliwości wystąpienia z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa zgodnie z art. 552 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W kwestii wznowienia postępowania, jak i ewentualnych możliwości naprawienia szkody […]

REFORMA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – UMOWA DOWODOWA

Dnia 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Po prawie 7 latach wraca do kodeksowej regulacji postępowanie gospodarcze jako tzw. postępowanie odrębne (art. 4581 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie […]

KORZYSTNY DLA FRANKOWICZÓW WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Dnia 3 października 2019r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie (sprawa C-260/18, Dziubak). Skierowany do TSUE wniosek dotyczy wykładni dyrektywy Rady 93/13/EWG z […]

Jako jedyni we Wrocławiu udostępniamy naszym Klientom bezpieczny system informatyczny, który umożliwia wgląd do prowadzonych spraw. System umożliwia spersonalizowany dostęp do danych dotyczących spraw prowadzonych przez Kancelarię.
Każdy Klient ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest jego sprawa.

System online kbpp24.pl