Treść główna

Doręczenia elektroniczne – zmiana terminu

W dniu 15 czerwca 2021 roku Sejm w trybie obiegowym podjął uchwałę o przyjęciu ustawy odraczającej w czasie obowiązek wdrożenia e-doręczeń za pośrednictwem operatora publicznego. Obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych miał wejść w życie już 01 lipca 2021 roku. Termin ten przesunięto co najmniej do dnia 05 października 2021 roku.

Celem ustawy jest zmiana terminu wdrożenia publicznej usługi, jaką są doręczenia elektroniczne. Ustawa z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 25 czerwca 2021 roku i wchodzi w życie w dniu następnym po dniu publikacji. Tym samym doręczenia elektroniczne (e-doręczenia) za pośrednictwem publicznego operatowi wejdą w życie najwcześniej w dniu 05 października 2021 roku .

Porównaj artykuł: E-doręczenia od 01 lipca 2021 roku

Nowelizacja z dnia 15 czerwca 2021 roku wprowadza zmiany w treści przepisów przejściowych, dostosowujących oraz przepisu końcowego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Istotą wprowadzanych zmian jest:

  1. wydłużenie do 5 lipca 2022 r. terminu, w którym podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do zrealizowania obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych;
  2. wydłużenie do 31 stycznia 2023 r. terminu, po upływie którego podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  3. wydłużenie do 5 lipca 2022 r. terminu, od którego organy władzy publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;
  4. przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych na dzień 5 października 2021 r.;
  5. wydłużenie do 5 sierpnia 2021 r. terminu, do którego operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe będzie zobowiązany przedłożyć Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt cennika dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz regulaminu świadczenia tych usług.