Treść główna

Akcja/reakcja – szkolenie dla ASP Gdańsk

W dniach 21 i 22 listopada 2022 roku w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, Kancelaria KBPP miała możliwość aktywnie uczestniczyć w projekcie „Akcja/reakcja”. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczności ASP, w ramach którego będą poruszane tematy trudne, ale ważne i aktualne.

W ramach wydarzenia „Akcja/reakcja” Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy opracowała i poprowadziła szkolenie prawne dla ASP Gdańsk.

Po ocenie ankiet, które zostały przeprowadzone wśród studentów ASP Gdańsk oraz studentów zagranicznych przebywających na ASP w Gdańsku w ramach programu wymiany Erasmus+ zauważono wiele zagadnień dotyczących relacji między wykładowcami i studentami. Zjawiska te wynikają m.in. ze zmian pokoleniowych i technologicznych. Kluczowe stało się zaadresowanie tych kwestii oraz uświadomienie studentom ich praw.

Cel projektu

Celem projektu jest nauka nowych standardów i twórcza wymiana doświadczeń. Korzyści z projektu odnoszą wszyscy zainteresowani. Umiejętność rozpoznawania relacji i świadomość własnych granic a także świadomość granic nieprzekraczalnych pozwoli poczuć się bezpiecznie w trakcie twórczego procesu. Celem inicjatywy jest zarówno możliwie najszersze zakomunikowanie zagadnienia, ale także unikanie nieporozumień i jasny przekaz o wielostronnych korzyściach płynących z projektu.

Gdzie kończy się krytyka, a zaczyna mobbing?

Prawnicy Kancelarii – adw. Karolina Ciećka i r. pr. Michał Kołsut przygotowali i poprowadzili warsztaty prawne pt. „Gdzie kończy się krytyka, a zaczyna mobbing? Aspekty prawne w relacjach student- wykładowca”. Zajęcia dotyczyły takich zagadnień, jak:

  • Mobbing – czy może wystąpić w relacji student-wykładowca?
  • Dobra osobiste człowieka;
  • Czy każda krytyka jest naruszeniem dóbr osobistych?
  • Jak odróżnić konstruktywną krytykę od mobbingu?
  • Zniesławienie;
  • Zniewaga;
  • Nietykalność cielesna;
  • Fałszywe oskarżenie;

W ramach wyżej wymienionych zagadnień omówiliśmy przykłady zachowań naruszających dobra osobiste człowieka oraz przykłady czynów wyczerpujących znamiona ww. występków. Warsztaty miały formę konwersatorium. Wspólnie ze studentami zastanowiliśmy się także, w jaki sposób pokrzywdzony może dochodzić przysługujących mu praw. Wskazaliśmy także na różnice między odpowiedzialnością cywilną a odpowiedzialnością karną. Pozwoliło to na dostrzeżenie zalet i wad dochodzenia ochrony swoich praw przez wytoczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych oraz poprzez złożenie prywatnego aktu oskarżenia.

Wydarzenie miało charakter multimedialny. Organizatorzy umożliwili uczestnikom udział osobisty w warsztatach na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz transmisję on-line wydarzenia. Wśród uczestników znaleźli się studenci, pedagodzy i przedstawiciele uczelni.

Szkolenie dla ASP Gdańsk – podsumowanie wydarzenia

Przeprowadzone warsztaty prawne rozpoczynają cykl spotkań w ramach projektu „Akcja/reakcja” na ASP Gdańsk. Przeprowadzenie warsztatów pozwoliło na zaznajomienie uczestników z pojęciem dóbr osobistych oraz pokazaniem im, jak mogą bronić się przed ewentualnymi naruszeniami. Istotnym aspektem warsztatów była umiejętność rozróżnienia konstruktywnej krytyki od bezprawnego naruszenia dóbr osobistych jednostki.

Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu Pani Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich prof. ASP dr hab. Sylwii Jakubowskiej –Szycik oraz Pani Hanny Świętnickiej – specjalistki ds. Współpracy i Umiędzynarodowienia. Wspólnie z Organizatorami Wydarzenia opracowaliśmy plan rozpowszechnienia wśród społeczności akademickiej wewnętrznych procedur uczelni, pozwalających na rozwiązanie ewentualnych problemów, w tym zwłaszcza komunikacyjnych, pojawiających się na linii wykładowca-student.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w Projekcie. Mamy nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do popularyzacji wiedzy i dobrych praktyk w środowisku artystycznym.

Porównaj artykuł: Granice w Teatrze – Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy