Treść główna

COVID-19 – Nowe ograniczenia od 27 marca 2021 r.

W związku z drastycznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, towarzyszącym mu wzrostem liczby zgonów oraz pogarszająca się sytuacją polskiej służby zdrowia, Rada Ministrów dnia 25 marca 2021 r. wydała rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W jaki konkretny sposób zaostrzone zostały poprzednio obowiązujące przepisy oraz jak nowe ograniczenia obowiązujące od 27 marca 2021 roku wpłyną na życie polskich obywateli oraz przedsiębiorców?

W pierwszej kolejności nadmienić należy, iż zmiana obowiązujących dotychczas przepisów objęła wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2.000 m2. Przedsiębiorstwa spełniające powyższe warunki zostają bezwzględnie zamknięte do 9 kwietnia 2021 r., tj. do dnia obowiązywania rzeczonego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. Sklepy o mniejszych powierzchniach niespełniające kryterium powierzchniowego mogą kontynuować swoją działalności przy zachowaniu obowiązujących restrykcji związanych z maksymalną liczbą klientów. Rozporządzenie ustala nowe limity dla wszystkich placówek handlowych oraz usługowych:

  • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
  • 1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

Ponadto, Rozporządzenie Rady Ministrów zakazało do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem, urodą, kosmetyką oraz działalności salonów tatuażu oraz piercingu. 

Wprowadzone od 27 marca 2021 r. nowe ograniczenia  zmieniły się również dla miejsc kultu religijnego. Od dnia obowiązywania Rozporządzenia w wyżej wskazanych miejscach, obowiązywał będzie nowy limit osób przypadających na dana powierzchnie.  Od tej pory w miejscach kultu religijnego przebywać będzie mogła 1 osoba na 20 m2. Obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób pozostają bez zmian.

Organizowanie i uczestnictwo w zgromadzeniach, spotkaniach oraz imprezach jest wciąż legalne z zachowaniem określonych warunków

Jedną ze zmian jakie zostały wprowadzone w Rozporządzeniu z dnia 19 marca 2021 r. jest wprowadzony zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach, spotkaniach oraz imprezach z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rzeczonego rozporządzenia.  

Paragraf 26 ust. 1 Rozporządzenia otrzymał nowe brzmienie: „do dnia 9 kwietnia 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach (…)”. Tym samym już nie tylko organizacja zgromadzeń jest zakazana, ale także i udział w nich. Teoretycznie nie jest to zakaz bezwzględny. Zmiana jest wprowadzana względem rozporządzenia z 19 marca 2021 r., a zgodnie z nim zgromadzenia wprawdzie można organizować, ale na podstawie zawiadomienia – a dodatkowo maksymalna liczba uczestników takiego zgromadzenia nie może wynosić więcej niż pięć osób. Oprócz tego konieczne jest również zachowanie odpowiedniej odległości między zgromadzeniami (min. 100 m). Uczestnicy zgromadzenia mają też obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywania bezpiecznej odległości między innymi uczestnikami (min. 1,5 m).

Porównaj artykuł: Obowiązek zakrywania ust i nosa

Powyższego zakazu nie należy jednak utożsamiać z organizacją oraz udziałem w spotkaniach oraz imprezach, który w świetle obowiązującego przepisu § 26 ust. 11 Rozporządzenia pozostaje legalny przy zachowaniu odpowiednich warunków. Przepis stanowi, iż:

do odwołania zakazuje się organizowaniaudziału w innych niż określone w ust. 1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących”.

Rozporządzenie zmieniające treść dotychczas obowiązujących przepisów zostało przyjęte w celu usunięcia uprzednio występujących wątpliwości interpretacyjnych dotyczących odpowiedzialności uczestników zgromadzeń, spotkań oraz imprez. Wbrew powszechnie obowiązującej opinii oraz informacjom podawanym przez media, rozporządzenie nie wprowadza zmian jakościowych co do stopnia obostrzeń w zebraniach, spotkaniach oraz imprezach. Nowo przyjęte przepisy nie wprowadzają zatem zakazu organizacji, ani uczestnictwa w zgromadzeniach, spotkaniach oraz imprezach. Wyżej wskazane czynności, w granicach przewidzianych w Rozporządzeniu, pozostają więc legalne.

Nowe ograniczenia – błędna interpretacja

Należy zadać więc pytanie co leży u podstaw błędniej interpretacji wyżej wskazanych przepisów w powszechnym odbiorze. 

Podczas czwartkowego wystąpienia (25 marca 2021 r.), Premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wystosował rekomendacje odnośnie ograniczenia kontaktów z bliskimi oraz odwołania ewentualnych spotkań zaplanowanych na czas zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Powyższa rekomendacja błędnie odebrana została przez opinie publiczną jako zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań.

Wyżej opisana nieprawidłowość interpretacyjna w odbiorze publicznym spowodowana jest brakiem dostępu do przejrzystych oraz zrozumiałych dla osób nie posługujących się na co dzień terminologią prawniczą informacji o obowiązujących przepisach. Strony publiczne zawierające zbiory obowiązujących aktów prawnych nie publikują na bieżąco treści tekstów w formie obowiązującej oraz ujednoliconej. Z wyżej wskazanego powodu, dla poprawnej lektury obowiązujących przepisów konieczna jest równoległa analiza przepisów zmieniających i przepisów zmienianych. Szeroko rozumiane media informacyjne w skutek mylnej interpretacji przepisów, rozpowszechniają wiadomości sprzeczne z treścią przepisów. Celem uniknięcia powszechnie błędnej interpretacji zawiłych przepisów, obowiązujące nowe ograniczenia oraz zasady powinny w sposób kompletny, przejrzysty oraz zrozumiały być publikowane na bieżąco na oficjalnych rządowych stronach. Ułatwiłoby to w sposób znaczący obywatelom oraz przedsiębiorcom dostęp do aktualnych przepisów oraz pomogłoby w uniknięciu interpretacyjnych nieścisłości związanych z zawiłą lekturą treści wprowadzanych aktów prawnych. 

covid nowe ograniczenia od 27 marca 2021 r