Treść główna

Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem – dr Agnieszka Skorupka

Mamy przyjemność poinformować, że na rynku wydawniczym ukazała się książka prawnicza pt. „Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym” autorstwa adw. dr Agnieszki Skorupki. Książka ukazała się w serii Biblioteka Sądowa nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Publikacja jest drugim wydaniem monografii zatytułowanej „Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer w 2018 r. Publikacja otrzymała nagrodę główną w XI edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2018 r.

Problematyka dopuszczalności dowodu sprzecznego z prawem

Kwestia dopuszczenia i wykorzystania dowodu sprzecznego z prawem jest jednym z najbardziej dyskusyjnych zagadnień w nauce i praktyce prawa procesowego cywilnego. Kodeks postępowania cywilnego ani Konstytucja nie wprowadzają żadnego ograniczenia dowodowego w postaci dowodu sprzecznego z prawem (inaczej: nielegalnego, bezprawnego, pozyskanego niezgodnie z prawem, zdobytego sprzecznie z prawem, nielegalnie). W polskiej doktrynie prawa cywilnego procesowego oraz judykaturze do tej pory nie wypracowano metod, które pozwalałyby na w miarę jednolite podejście do rozwiązania problematyki dopuszczalności dowodu sprzecznego z prawem.

W nauce postępowania cywilnego stanowiska dotyczące dopuszczenia i wykorzystania dowodu sprzecznego z prawem można podzielić na trzy grupy poglądów. Pierwsza kategoria odnosi się do bezwzględnego zakazu dopuszczalności dowodów z uwagi na ich niezgodność z przepisami prawa. Druga grupa poglądów w pełni dopuszcza dowody sprzeczne z prawem. Trzecią kategorię stanowisk należy określić jako pośrednią, gdyż zakaz dopuszczenia dowodów sprzecznych z prawem ma charakter względny.

Publikacja Wolters Kluwer – dr Agnieszka Skorupka

Założeniem książki autorstwa adw. dr Agnieszki Skorupki jest dopuszczalność dowodów sprzecznych z prawem, z zastrzeżeniem jednak, że wśród nich znajdują się dowody niedopuszczalne. Cel nie uświęca środków, dlatego istnieją granice dopuszczalności dowodów sprzecznych z prawem. Kwestia dopuszczalności takiego dowodu zasadza się na problemie kolizji prawa do dowodu z szeroko pojmowanym prawem do prywatności oraz ochroną godności ludzkiej. Ocena sądu, czy dany dowód, uznany za sprzeczny z prawem, dopuścić i wykorzystać w sądowym postępowaniu cywilnym, sprowadza się do ustalenia, czy ingerencja w określone prawo jest proporcjonalna. Książka  „Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym” eksponuje zasadę proporcjonalności jako metodę pozwalającą podjąć sądowi decyzję w przedmiocie dopuszczenia określonego dowodu sprzecznego z prawem.

W książce „Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym” problem dowodu sprzecznego z prawem został omówiony w odniesieniu do sprzeczności z Konstytucją, prawem cywilnym procesowym oraz dobrymi obyczajami oraz w świetle standardu rzetelnego procesu oraz podstawowych zasad postępowania cywilnego. W drugim wydaniu książki „Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym” dodatkowo omówiono: kwestię dowodu sprzecznego z prawem w kontekście umów dowodowych, problem anonimu, obiektywne kryteria w teście proporcjonalności, które pozwalają sądowi na podjęcie decyzji o dopuszczeniu lub pominięciu dowodów sprzecznych z prawem. Uwzględniono również zmiany w przepisach prawa procesowego cywilnego wprowadzone dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. oraz aktualne poglądy doktryny i orzecznictwa w przedmiocie zagadnienia dowodu sprzecznego z prawem.

Zapraszamy do lektury.