Treść główna

Elektroniczny wniosek do KRS (e-KRS) – cz.2

Na początku lipca 2021 r. w życie weszły długo oczekiwane przepisy dotyczące elektronicznego postępowania przed sądami rejestrowymi. Podstawą wprowadzanych zmian jest ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia 01 lipca 2021 roku elektroniczny wniosek do KRS (e-KRS) możemy złożyć wyłącznie za pośrednictwem portalu prs.ms.gov.pl. Odpowiedzi na pytania jak założyć konto w rejestrze i poświadczyć załączniki znaleźć można w publikacji poniżej:

Porównaj artykuł: Elektroniczny wniosek do KRS (e-KRS) – cz.1

Elektroniczny wniosek do KRS – podpisanie wniosku

Wniosek, jak i każde inne pismo procesowe wnoszone w trybie elektronicznym, podpisywany będzie na jeden z kilku sposobów. Ustawodawca dopuścił zatem możliwość korzystania z: podpisu zaufanego powiązanego ze środowiskiem ePUAP, podpisu osobistego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oznacza to, że jeżeli elektroniczny wniosek rejestrowy składa osoba fizyczna, działająca w imieniu spółki, powinna złożyć pismo podpisane zgodnie z zasadami jej reprezentacji w jednej z ww. form elektronicznego podpisu. Może na to wskazywać treść § 5a § 2 rozporządzeniajeżeli pismo ma być podpisane przez więcej niż jedną osobę, osoba przygotowująca pismo przekazuje je osobom uprawnionym w celu opatrzenia go podpisem elektronicznym.

Oznacza to, że system teleinformatyczny powinien przewidywać taką możliwość, ażeby wniosek rejestrowy mógł zostać pobrany i udostępniony innym osobom. Dostępna na portalu instrukcja wskazuje, że na etapie generowania wniosku możliwe jest zapisanie kopii roboczej oraz jego pobranie. Jeżeli do składanego w taki sposób pisma należy dołączyć załączniki, załącza się je w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, lub w formie ich elektronicznego odwzorowania za dostarczeniem oryginałów do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Wskazanie, że pismo podpisywane przez organ kolegialny ma być opatrzone podpisem elektronicznym oznacza przy tym każdy z trzech przywołanych podpisów. Nie będzie zatem konieczne uzyskiwanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, do podpisania wniosku wystarczające bowiem będzie skorzystanie z podpisu osobistego (e-dowód), bądź podpisu zaufanego (ePUAP). Każdy z członków zarządu powinien zatem posiadać co najmniej jeden ze ww. podpisów, przy czym tylko bezpieczny kwalifikowany podpis jest równoważny z formą pisemną  (art. 78 ust. 1 k.c.) zaś podpis osobisty taki skutek wywołuje jedynie w kontaktach z administracją publiczną (art. 12d ustawy o dowodach osobistych).

e-KRS a rejestry notarialne

Od 1 lipca 2021 r. podmiot wnioskujący o wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie numeru repozytorium, bez konieczności składania w sądzie rejestrowym oryginału dokumentu. Wypisy i wyciągi aktów notarialnych są przechowywane w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Każdemu elektronicznemu wypisowi lub wyciągowi z aktu notarialnego z chwilą umieszczenia go w Repozytorium nadaje się automatycznie numer, zwany dalej „numerem Rep. N„, oraz odnotowuje się datę i czas umieszczenia go w Repozytorium. Sposób sporządzenia elektronicznego wyciągu z aktu notarialnego reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Wynika z niego, że po sporządzeniu aktu notarialnego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis tego aktu w Repozytorium.

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium generowane jest zawiadomienie, które zawiera numer, pod którym dokument został zarejestrowany, oraz datę i godzinę dokonania rejestracji. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia notariusz przekazuje stronie czynności notarialnej, drugi składa przy oryginale aktu notarialnego. Na etapie generowania wniosku (e-KRS) numer ten podaje się za pomocą zakładki „załączniki”, po czym w systemie teleinformatycznym pojawia się okno dialogowe umożliwiające wpisanie numeru w formacie RR/KK/NNNN. W przypadku wątpliwości w jaki sposób należy złożyć wniosek, w którym należy podać numer CREWAN notariusz ma obowiązek pouczyć strony, co wynika z art. 92 § 11 ustawy – Prawo o notariacie.

Opłaty do wniosku

Wniosek opłaca się poprzez system płatności, do którego osoba składająca wniosek zostaje automatycznie przekierowana podczas finalizowania procedury składania wniosku. Rozwiązanie jest analogiczne do opłat od pozwów w systemie EPU. Nie dotyczy to natomiast opłaty od pełnomocnictwa, która nie jest realizowana za pośrednictwem tego systemu i potwierdzenie jej uiszczenia wymaga dodania w formie odrębnego załącznika do wniosku.

Postępowanie odwoławcze a e-KRS

Należy również wskazać, że raz złożony wniosek za pomocą systemu teleinformatycznego pociąga za sobą konieczność składania kolejnych wniosków za pomocą tego systemu. (e-KRS) Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość składania środków zaskarżenia za pomocą systemu teleinformatycznego. W przypadku złożenia środka zaskarżenia w postaci papierowej, należy uznać, że sąd odwoławczy powinien pouczyć skarżącego o tym, że pismo powinno być wniesione za jego pośrednictwem. Wykonanie zarządzenia sądu powoduje, że pismo wywoła skutki od chwili jego wniesienia (nowe brzmienie art. 6943a § 2 k.p.c. oraz art. 130 § 3 k.p.c.).

Może się więc zdarzyć, że po przedstawieniu lub udostępnieniu akt sprawy sądowi II instancji na skutek wniesionego środka odwoławczego pisma i dokumenty będą składane w różnej formie przez różnych uczestników tego samego postępowania, lub też nawet jeden uczestnik postępowania będzie składał niektóre pisma w formie papierowej, a inne w formie elektronicznej. Nie jest jasne, w jakiej formie będą miały być w takiej sytuacji utrwalane czynności sądu. Z brzmienia art. 6943a  § 1 k.p.c. wynika, że wyłącznie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym nie składa się wniosku elektronicznego (e-KRS). Co ważne, ustawodawca przewidział, że przed sądem II instancji Sąd ten nie stosuje przepisów o doręczeniach elektronicznych (art. 6943 § 4 k.p.c. oraz art. 1311 § 1 k.p.c.), co oznacza, że orzeczenia sądu odwoławczego w dalszym ciągu – co do zasady – będą mieć formę papierową.

e-KRS

Opracowanie: apl. radc. Jakub Zioło