Treść główna

Odszkodowanie za przyspieszony lot

Pasażer może domagać się odszkodowania za lot odwołany również wtedy, gdy przewoźnik lotniczy przyśpieszy planowany czas odlotu o więcej niż godzinę – orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 21 grudnia 2021 r., C-263/20. Możliwe jest to w sytuacji, gdy przewoźnik nie poinformuje pasażera o zmianie godziny lotu w wymaganym przepisami terminie. Jeżeli rezerwacja lotu odbyła się za pomocą pośrednika – odszkodowania można się domagać również, gdy przewoźnik lotniczy poinformuje pośrednika o zmianie godziny lotu, lecz pośrednik nie przekaże tej informacji pasażerowi z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odszkodowanie za przyspieszony lot może zostać przyznane na tej samej podstawie prawnej, co odszkodowanie za opóźniony lot. Zgodnie z tezą postawioną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, za lot odwołany należy uznać lot, który został przyśpieszony przez przewoźnika lotniczego o więcej niż godzinę. Tym samym, prawodawca Unii akceptuje opóźnienia poniżej dwóch godzin, podczas gdy przyśpieszenia nie powinny przekraczać jednej godziny.

Obowiązek poinformowania pasażera

W przypadku przyśpieszenia planowanej godziny lotu o więcej niż godzinę, po stronie przewoźnika lotniczego powstaje obowiązek poinformowania o tym fakcie pasażera. W przypadku nie wykonania przez przewoźnika obowiązku w terminie określonym przepisami, pasażer może domagać się odszkodowania za lot odwołany.

Co do zasady, przewoźnik powinien poinformować pasażera o przyśpieszeniu godziny lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu. Termin ten może być krótszy i wynosić odpowiednio:

– od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu – w przypadku gdy przewoźnik zaoferuje pasażerowi zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu,

– mniej niż siedem dni przed planowym czasem odlotu – w przypadku gdy przewoźnik zaoferuje pasażerowi zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

(art. 5 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.)

W przypadku niedochowania wyżej wymienionych terminów przez przewoźnika, pasażer zyskuje prawo do domagania się stosownego odszkodowania, równego odszkodowaniu za lot odwołany.

Obowiązki pośrednika

Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości, zarezerwowanie lotu za pomocą pośrednika nie zwalnia przewoźnika z konieczności poinformowania pasażera o zmianie godziny planowanego lotu. W przypadku gdy lot został zarezerwowany przez pasażera za pomocą pośrednika, obowiązek ten uznaje się za niedopełniony również wtedy, gdy przewoźnik przekaże informację o zmianie godziny lotu pośrednikowi, lecz ten nie poinformuje o tym pasażera. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pasażer w sposób wyraźny upoważni owego pośrednika do odbioru informacji przekazanej przez obsługującego przewoźnika lotniczego (por. pkt 56 oraz pkt 3 sentencji wyroku z 21 grudnia 2021 r., C-263/20).

Oznacza to, że nawet jeżeli przewoźnik dopełni ciążącemu na nim obowiązkowi, oraz poinformuje pośrednika o przyśpieszeniu godziny lotu, jednak ten przekaże pasażerowi informację z przekroczeniem terminów wskazanych w rozporządzeniu WE – pasażerowi nadal będzie przysługiwać prawo do odszkodowania za lot odwołany.

Wysokość odszkodowania za przyspieszony lot

W przypadku niepoinformowania pasażera o przyśpieszeniu planowanego lotu w odpowiednim terminie, pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości tożsamej, jak w przypadku odwołania planowanego lotu.

Wysokość odszkodowania w rozporządzeniu WE określona została ryczałtowo, różnicując jego wysokość ze względu na długość wykupionego przez pasażera lotu.

Dla lotów, których długość nie przekracza 1500 km, wysokość tego odszkodowania wynosi kwotę 250 euro. Z kolei dla wewnątrzwspólnotowych lotów dłuższych niż 1500 km oraz pozostałych lotów, czyli także tych poza granice Unii Europejskiej, o długości od 1500 km do 3500 km, odszkodowanie równe jest kwocie 400 euro. W pozostałych przypadkach, czyli lotów poza granice Unii Europejskiej dłuższych niż 3500 km, odszkodowanie obejmuje kwotę 600 euro (art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.).

(Zobacz również: COVID-19 a zwrot pieniędzy za bilety lotnicze)