Treść główna

Ustawa AML – nowy rejestr

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML), począwszy od dnia 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stały się działalnościami regulowanymi, których prowadzenie wymaga spełnienia określonych wymogów oraz uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru.

Wskazana wyżej nowelizacją ustawa AML prowadziła nowy rejestr, do którego wpis niektórych podmiotów jest obligatoryjny. Zgodnie z art. 129a ust. 1 ustawy AML w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy AML, działalność na rzecz spółek lub trustów polega na świadczeniu usług polegających na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Natomiast, zgodnie z art. 129m ustawy AML w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy AML, działalność w zakresie walut wirtualnych polega na świadczeniu usług w zakresie:

 • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
 • wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
 • pośrednictwa w wymianach, o których mowa powyżej,
 • prowadzenia rachunków, zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w wyżej wymienionym zakresie (czy to jako osoby fizyczne czy też jako spółki prawa handlowego) mają obowiązek spełnić następujące wymogi:

1. wymóg niekaralności obejmujący umyślne przestępstwa:

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. wymóg posiadania oraz udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną (np. ukończenie odpowiedniego szkolenia lub kursu, albo wykonywanie co najmniej przez rok czynności związanych z działalnością regulowaną), który odnosi się do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność regulowaną,
 • członków organów zarządzających,
 • osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności regulowanej,
 • beneficjentów rzeczywistych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych prowadzących działalność regulowaną,
 • wspólników tych podmiotów, o ile wspólnikom tym powierzono prowadzenie spraw spółki lub są uprawnieni do jej reprezentacji;

3. wymóg uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru:

Podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych przed dniem 31 października 2021 r. powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Natomiast podmioty, które planują rozpoczęcie takiej działalności po dniu 31 października 2021 r., powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzone są przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-na-rzecz-spolek-lub-trustow oraz 

https://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/zalatwianie-spraw/rejestr-dzialalnosci-w-zakresie-walut-wirtualnych

Wniosek o wpis można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

We wniosku należy podać:

 • imię i nazwisko albo nazwę (firmę) przedsiębiorcy;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz NIP;
 • wskazanie świadczonych usług.

Do wniosku dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy o kompletności i prawdziwości danych w nim zawartych oraz o spełnianiu niezbędnych wymogów prowadzenia działalności regulowanej. Wniosek musi być podpisać elektronicznie.

Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, która wpłacana jest w chwili złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice:

PKO BP S.A. o nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 /z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych lub opłata za wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów/.

Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku o wpis do rejestru. 

Organ prowadzący rejestry dokonuje wpisu do odpowiedniego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z wymaganym oświadczeniem.

W razie zmiany stanu faktycznego należy aktualizować dane zawarte w odpowiednim rejestrze.

Ustawa AML w art. 153a i art. 153b przewiduje kary administracyjne za prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów albo prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych bez wpisu do odpowiedniego rejestru do wysokości 100 tys. zł.

Pytania dotyczące rejestrów można zadawać:

 1. telefonicznie z zakresu problemów technicznych związanych z wypełnieniem wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów Krajowej Informacji Skarbowej – 801 055 055 lub 22 330 03 30; obsługa pytań dotyczących rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych zaliczona została do obsługi Portalu podatkowego, e-deklaracji dlatego po wybraniu numeru telefonu należy  wybrać tonowo 3 a następnie należy wybrać 1;
 2. w zakresie procesu podpisania i wysłania wniosku oraz prawidłowego działania platformy ePUAP należy kontaktować się z infolinią ePUAP;
 3. w pozostałych sprawach pisząc na adres: rtw.help@mf.gov.pl

W załączeniu przesyłamy również zbiory pytań i odpowiedzi dotyczące poszczególnych rejestrów, udostępnione na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Należy podkreślić, że powyższe wymagania są nowymi i dodatkowymi obowiązkami przedsiębiorców prowadzących tego rodzaju działalność, niezależnie od dotychczasowych obowiązków wynikających z faktu posiadania przez te podmioty statusu instytucji obowiązanych na podstawie przepisów ustawy AML.

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

porównaj artykuł Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

aml