Treść główna

Wakacje kredytowe

W dniu 14 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej jako: „ustawa”), która przewiduje wprowadzenie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, a więc tzw. wakacji kredytowych. Tego samego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przepisy regulujące wakacje kredytowe wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w dzienniku ustaw, czyli dnia 29 lipca 2022 r.

Wakacje kredytowe – komu przysługuje zawieszenie spłaty kredytu

Do uzyskania wakacji kredytowych wystarczy – co do zasady – złożenie wniosku do banku, który udzielił kredytu. Jednak żeby faktycznie móc skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu (tzw. „wakacje kredytowe”), trzeba spełnić określone ustawą warunki. Przede wszystkim o wakacje może ubiegać się konsument, czyli osoba fizyczna zawierająca z bankiem umowę o kredyt hipoteczny, a czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie będą mogli zatem skorzystać przedsiębiorcy, czyli osoby, które zaciągnęły kredyt w związku z wykonywaną działalnością zawodową czy gospodarczą.

Dodatkowo, skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe, jeśli umowa z bankiem została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W większości przypadków będzie to więc dotyczyło sytuacji, w której zaciągamy kredyt hipoteczny na zakup mieszkania czy domu, w którym faktycznie mieszkamy. Osoby, które zawarły z bankiem umowę o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania pod wynajem, czy w innych celach niezwiązanych z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych, nie będą uprawnione do wakacji kredytowych.

Istotne jest także ograniczenie „ilościowe”, co oznacza, że niezależnie od liczby zawartych umów o kredyt hipoteczny, na wakacje można „wysłać” wyłącznie jeden kredyt i to taki, który został zaciągnięty przed 1 lipca 2022 r.  

Nie bez znaczenia pozostają także warunki kredytu hipotecznego – zawieszenie spłaty kredytu („wakacje kredytowe”) jest możliwe wyłącznie, gdy został udzielony w walucie polskiej i tylko o tyle, o ile nie jest indeksowany lub denominowany do waluty innej niż waluta polska.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Osoby, które spełniają wyżej opisane warunki mogą złożyć wniosek o udzielenie tzw. „wakacji kredytowych” – istotne jest to, że wakacje są udzielane na wniosek, a nie odgórnie, a wiec dopiero zgłoszenie do banku pozwoli na zawieszenie spłaty kredytu. To, czy rata spłaty zostanie zawieszona, nie jest zależne od decyzji banku – wakacje rozpoczynają się z chwilą doręczenia bankowi wniosku o zawieszenie spłaty. Obowiązkiem banku będzie jedynie przekazanie potwierdzenia jego otrzymania, przy czym brak potwierdzenia nie będzie miał wpływu na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

W sumie możliwe będzie zawieszenie 8 rat kredytu zgodnie z poniższym harmonogramem:

1)           od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2)           od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3)           od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę jest to, że nie można odebrać wakacji kredytowych za „zaległy miesiąc” – tzn. jeśli nie skorzystamy z możliwości zawieszenia spłaty za sierpień 2022 r., to przepadnie bezpowrotnie możliwość zawieszenia tej raty.

Ustawa przewiduje możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. To jak w praktyce będzie wyglądało składanie wniosków zależy w dużej mierze od decyzji banków. Na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze, które pozwolą bankom na przyjmowanie zgłaszanych wniosków. Ustawa nie określa przy tym, czy wystarczy zgłoszenie jednego wniosku ze wskazaniem poszczególnych miesięcy, w których ma nastąpić zawieszenie spłat, czy też dla każdego możliwego miesiąca konieczne będzie złożenie odrębnego wniosku. Wobec braku regulacji ustawowych, wydaje się, że decyzyjne w tym zakresie będą banki – kredytodawcy. W celu skutecznego skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu, konieczne będzie więc dokładne zapoznanie się z procedurami wprowadzonymi przez bank udzielający kredytu.

Skorzystanie z wakacji kredytowych może być doskonałym sposobem na oszczędności i poniesienie mniejszych kosztów kredytu hipotecznego, zwłaszcza jeśli środki pieniężne, których nie zużytkujemy na bieżącą spłatę kredytu, przeznaczymy na jego nadpłatę a nie na bieżące wydatki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił na swojej stronie internetowej kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego, który pozwala na sprawdzenie wysokości oszczędności na całym kredycie i to w zależności od tego czy nadpłata będzie skutkować zmniejszeniem raty czy też skróceniem okresu kredytowania.

Skorzystanie z wakacji kredytowych będzie powodować wydłużenie okresu kredytowania o czas zawieszanie spłaty kredytu. Cała rata kredytu (tzn. zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa) podlegać będzie przesunięciu na koniec okresu spłaty kredytu, a w okresie zawieszenia spłaty nie będą naliczane odsetki ani pobierane opłaty. Nie można jednak zapomnieć o tym, że w trakcie „wakacji” konieczne będzie uiszczenie opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową.

Porównaj wpis – Spory sądowe