Treść główna

ETPCz / TSUE

Członkostwo Polski w strukturach europejskich oraz uczestnictwo w umowach międzynarodowych niesie ze sobą możliwość dochodzenia swoich praw także przed Trybunałami Międzynarodowymi.

Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu (ETPCz) jest sądem międzynarodowym, który został powołany do rozpatrywania skarg osób twierdzących, że naruszone zostały ich prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (oraz Protokołach Dodatkowych nr 1,4,6,7 i 13).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu (TSUE) stał się jednym z najefektywniejszych organów unijnych służących ochronie także praw jednostek w sporach z państwami członkowskimi. Sprawy, w których orzeka TSUE, mogą być wszczęte m.in. na podstawie skargi Komisji Europejskiej, ale też w trybie prejudycjalnym, kiedy to na wniosek jednostki Sąd krajowy może zwrócić się do TSUE z pytaniem prawnym dotyczącym wykładni prawa unijnego. Wyroki TSUE niejednokrotnie stają się podstawą korzystnych rozstrzygnięć dla jednostek, podejmowanych przez sądy krajowe, zwłaszcza w sytuacji wykazania sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym.

Przepisy unijne wymagają, aby jednostka była reprezentowana w postępowaniu przez profesjonalnego prawnika – adwokata lub radcę prawnego. Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych oraz osób prawnych w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Reprezentowaliśmy Skarżących, zarówno w sprawach wywołanych skargami bezpośrednimi, jak i w postępowaniach dotyczących pytań prejudycjalnych stawianych przez polskie sądy.

ETPCz / TSUE – czym się zajmujemy:

  • przeprowadzamy audyt prawny sprawy pod kątem dopuszczalności i trybu wszczęcia postępowania przed ETPCz / TSUE,
  • sporządzamy skargę bezpośrednią lub wniosek o wszczęcie postępowania prejudycjalnego przed ETPCz / TSUE,
  • reprezentujemy Skarżącego w postępowaniu i na rozprawie przed ETPCz / TSUE.

Zapraszamy do współpracy.