Treść główna

Restrukturyzacja / Upadłość

Często sytuacje kryzysowe wynikają z przyczyn niezależnych lub niezawinionych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe mają służyć przede wszystkim ratowaniu i sanacji przedsiębiorstwa i są oparte na tzw. zasadzie drugiej szansy, podniesionej do rangi regulacji unijnej - dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości (UE) 2017/1132.

Jest to wyraźne odejście od wcześniejszego, jednostronnie rozumianego modelu postępowania upadłościowego, polegającego niemal wyłącznie na dążeniu do maksymalnego zaspokajenia praw majątkowych wierzycieli.

Prawo upadłościowerestrukturyzacyjne należą do najtrudniejszych dziedzin gospodarczych wymagających wiedzy interdyscyplinarnej.

Nasi Adwokaci i Radcowie prawni mają bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa upadłościowego (obejmującego dawniej również prawo układowe i naprawcze). Reprezentowaliśmy różnych uczestników biorących udział w tych postępowaniach: upadłych, wierzycieli, w tym wierzycieli rzeczowych, nadzorców sądowych, syndyków, wspieraliśmy postępowania przed Sędziami komisarzami i sądami upadłościowymi. Przygotowywaliśmy projekty czynności i różnych aktów w tych postępowaniach, ocenialiśmy wykonywanie układów z wierzycielami.

Restrukturyzacja / Upadłość – czym się zajmujemy:

  • analizujemy sytuację prawną przedsiębiorstw i przedsiębiorców, oceniamy wystąpienie przesłanek upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz sporządzamy rekomendacje co do zasadności i przydatności dla przedsiębiorstwa wszczęcia odpowiedniego postępowania,
  • przygotowujemy wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego i ogłoszenie upadłości oraz wymagane dokumenty, w zależności od potrzeb i statusu Klienta, reprezentując zarówno upadłego, jak i jego wierzycieli,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe i prawne dłużników i wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, także w postępowaniu upadłościowym,
  • w szczególności dokonujemy oceny i weryfikacji zgłoszeń wierzytelności, czynności syndyków i Sędziów komisarzy, sporządzanych list wierzytelności, w razie potrzeby wnosimy stosowne środki zaskarżenia, monitorujemy prawidłowość wydatków postępowania upadłościowego oraz prawidłowość czynności polegających na spieniężaniu mienia upadłego i wydatkowania pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych,
  • przeprowadzamy analizy zgodności z prawem i wykonalności projektów planów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych przedsiębiorstw zagrożonych upadłością bądź już będących w upadłości, służących utrzymaniu tych przedsiębiorstw przy maksymalnym poszanowaniu praw i zaspokojeniu roszczeń wierzycieli; uczestniczymy w tworzeniu oraz realizacji takich projektów,
  • dokonujemy oceny prawidłowości zgłoszeń wierzytelności, czynności syndyków i sędziów komisarzy, sporządzanych list wierzytelności, w razie potrzeby wnosimy stosowne środki zaskarżenia, monitorujemy prawidłowość wydatków postępowania upadłościowego oraz prawidłowość czynności polegających na spieniężaniu mienia upadłego,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe i prawne w szeregu akcesoryjnych postępowań, takich jak o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy w przedmiocie odpowiedzialności osób zarządzających i pełniących nadzór za działania na szkodę zarządzanego lub nadzorowanego podmiotu,
  • nasi adwokaci i radcowie prawni w wielu sprawach reprezentują osoby fizyczne w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zapraszamy do współpracy.