Treść główna

XV. Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji

Aktualnie, w dniach 12-16 października 2020 r. trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Dzień 15 października 2020 r. to Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji to nie tylko ogólnopolska, czy europejska, ale ogólnoświatowa, coroczna inicjatywa mająca na celu popularyzację metod rozwiązywania sporów bez konieczności angażowania sądu na drodze  np. powództwa cywilnego. Dzień Mediacji utworzony został w 2005 r. przez amerykańską organizację Association For Conflict Resolution (ACR) właśnie z myślą promowania w społeczeństwie wiedzy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution, ADR).

Mediacja to próba uzyskania przez strony ugodowego i satysfakcjonującego rozwiązania sporu w toku dobrowolnych rokowań, prowadzonych przy udziale osoby trzeciej – mediatora. Rolą mediatora – z założenia bezstronnego i neutralnego pośrednika – jest wsparcie przebiegu rozmów, negocjacji, tonowanie ewentualnych napięć, celem umożliwienia stronom dojścia do porozumienia.

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji – czym jest mediacja?

Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach cywilnych, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody (art. 10, art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego), a wszczęcie postępowania mediacyjnego na wniosek strony przed wszczęciem postępowania sądowego przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego). Przedmiotem mediowania mogą być na przykład sprawy o zapłatę, sprawy pracownicze, zniesienie współwłasności, nienależyte wykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku czy sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.  Warto też pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem (art. 18315 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie mediacyjne jest również możliwe w sprawach karnych (art. 23a Kodeksu postępowania karnego).

Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy – jako Kancelaria Przyjazna Mediacji – od wielu lat wspiera ideę mediowania, aktywnie bierze udział w tej formie wypracowywania konsensusu. Adwokaci z naszej Kancelarii posiadają certyfikaty szkoleniowe mediatora Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy mediacja może być pomocna w dotyczącym Państwa stanie faktycznym i jak ją rozpocząć, bądź szukają Państwo wsparcia w toku już trwających negocjacji – zapraszamy do kontaktu.

kancelaria przyjazna mediacji