Treść główna

Bankowość / Finanse

Kancelaria świadczy usługi prawne dla banków i innych instytucji finansowych.

Wewnętrzne bankowe departamenty, wydziały i służby prawne ze swojej istoty usytuowane są zazwyczaj przy centralach banków. Tymczasem działalność banków i lokalizacja ich jednostek terenowych obejmuje obszar całego kraju. Niezależnie więc od nieuniknionej standaryzacji czynności bankowych, zawsze będzie występowała potrzeba udzielenia wsparcia prawnego lokalnym jednostkom, uwzględniającego indywidualne, szczególne cechy konkretnego przypadku lub problemu.

Nasi adwokaci i radcowie prawni w licznych sprawach, dotyczących działania na szkodę banków, wspomagają oskarżycieli publicznych, pełnią rolę pełnomocników procesowych banków, występują w roli oskarżycieli posiłkowych. Aktywność banków w takich procesach zwiększa ich szansę na likwidację szkody, na przykład przez orzeczenie wobec jej sprawców obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Kancelaria ma również duże doświadczenie w prowadzeniu procesów cywilnych przeciwko nierzetelnym klientom banków. Aktywna rola banków, reprezentowanych przez Kancelarię w postępowaniach karnych i cywilnych, często prowadzi do polubownego i ugodowego rozwiązywania sporów.

Bankowość / Finanse – czym się zajmujemy:

  • doradzamy i reprezentujemy banki w postępowaniach gospodarczych, cywilnych, zarówno w roli ofensywnej – dochodząc na rzecz banków zapłaty świadczeń pieniężnych lub wydania rzeczy bądź ukształtowania lub ustalenia stosunku prawnego – jak również w roli defensywnej, broniąc interesów majątkowych i niemajątkowych banków przed nieuzasadnionymi roszczeniami podmiotów trzecich, w tym pracowników banku, przedsiębiorców i konsumentów,
  • reprezentujemy banki w postępowaniach: dobrowolnych naprawczych oraz prowadzonych na podstawie ustawy restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym w konstruowaniu układów częściowych z wierzycielami w tych postępowaniach,
  • reprezentujemy i wspieramy banki także na etapie egzekucji i windykacji,
  • sporządzamy na potrzeby banków oraz innych instytucji finansowych, w tym jednostek z sektora finansów publicznych, opinie i analizy prawne, w szczególności w zakresie prawa: bankowego, finansowego, gospodarczego, administracyjnego i procesowego,
  • świadczymy bezpośrednie i indywidualne doradztwo i pomoc pracownikom i przedstawicielom jednostek terenowych banków,
  • wspieramy banki oraz inne instytucje finansowe w prowadzonych negocjacjach i mediacjach w charakterze ekspertów prawnych,
  • świadczymy usługi prawne na rzecz instytucji finansowych innych niż banki, w tym na rzecz podmiotów świadczących usługi outsourcingowe dla banków, działających w zakresie pośrednictwa finansowego i innych usług finansowych,
  • w postępowaniach karnych reprezentujemy banki oraz inne instytucje finansowe także na etapie dochodzeń i śledztw, dbając o interesy banku jako podmiotu pokrzywdzonego.

Zapraszamy do współpracy.