Treść główna

Lobbing

Prawnicy Kancelarii od 2007 roku zajmują się działalnością lobbingową na podstawie prawa o działalności lobbingowej.

W rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, działalnością lobbingową jest każde działanie, prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej.

Z naszej praktyki i doświadczenia wynika, że podstawą sukcesu w działalności lobbingowej jest umiejętne przedstawianie argumentów i racji przemawiających za wprowadzeniem postulowanych regulacji prawnych. Kancelaria rozpoznaje wskazane przez Klientów „problemy” wymagające interwencji legislacyjnej na poziomie ustaw lub rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych, przygotowuje rekomendacje w zakresie zasadności postulowanych rozwiązań oraz dokonuje oceny wykonalności tych postulatów.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi także w procesie legislacyjnym, przygotowując analizy, rekomendacje, opinie oraz propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych (projekty przepisów prawnych), które mogą być następnie przejmowane do projektów ustaw i innych aktów normatywnych.

Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii mają praktyczne doświadczenie w tworzeniu projektów aktów normatywnych, w szczególności stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym w przygotowywaniu statutów, regulaminów i umów dla podmiotów sfery finansów publicznych.

Lobbing – czym się zajmujemy:

  • na zlecenie Klienta uczestniczymy i doradzamy w procesie legislacyjnym, przedstawiając analizy i propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych organom i podmiotom posiadającym inicjatywę legislacyjną i uprawnienie do uchwalania nowego prawa,
  • na zlecenie Klienta reprezentujemy w procesie legislacyjnym postulowane nowe rozwiązania prawne oraz monitorujemy proces legislacyjny,
  • opracowujemy projekty aktów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków proponowanych regulacji, które następnie mogą być wykorzystane w procesie uchwalania prawa,
  • występujemy z wnioskami o podjęcie inicjatyw legislacyjnych w ramach wykonywania inicjatywy obywatelskiej przez obywateli,
  • reprezentujemy Klienta w konsultacjach publicznych w komisjach sejmowych, komisjach senackich, przed urzędem Prezydenta RP oraz przed organami centralnej i terenowej administracji publicznej,
  • szczególne doświadczenie nasi prawnicy posiadają w przygotowywaniu  projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym aktów prawa miejscowego, uchwał organów stanowiących i zarządzeń organów wykonawczych,
  • przygotowujemy projekty statutów i regulaminów dla podmiotów publicznych.

Zapraszamy do współpracy.