Treść główna

Ochrona środowiska

Kancelaria od początku istnienia zajmuje się szeroką dziedziną prawa, jaką jest ochrona środowiska oraz ochrona przyrody. Wierzymy, że dla dobra następnych pokoleń natura i gospodarka muszą ze sobą współdziałać.

Dokładamy starań, aby ochrona środowiska i proces inwestycyjny przebiegały spójnie i bezpiecznie, dlatego uczestniczymy w całym procesie inwestycyjnym. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych i sądowych w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska. (Porównaj artykuł: Dobre sąsiedztwo – komentarz eksperta)

Ocena zagadnień środowiskowych wymaga wykładni i stosowania nie tylko prawa polskiego, ale i wspólnotowego. Nierzadko konieczne jest także śledzenie europejskich trendów legislacyjnych. Analizy wymaga niemal każde przedsięwzięcie również pod kątem emisji gazów, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i emisjami. 

Ochrona środowiska –  czym się zajmujemy:

 • sporządzamy: opinie, analizy i rekomendacje prawne w zakresie ochrony środowiska na potrzeby inwestycji, w tym ocena zgodności inwestycji w zakresie emisji,
 • uczestniczymy i wspieramy prawnie podmioty zarządzające gospodarką odpadami, podmioty wytwarzające odpady oraz podmioty, na których ciążą obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów,
 • analizujemy stan prawny inwestycji w kontekście zarówno  przepisów o ochronie środowiska, jak i postępowań w sprawie ocen
  oddziaływania na środowisko
  ,
 • przeprowadzamy audyt prawny przedsięwzięcia w zakresie podstaw odpowiedzialności przedsiębiorstwa z tytułu naruszenia lub ryzyka naruszenia przepisów środowiskowych,
 • analizujemy obowiązki Klientów w zakresie pozwoleń środowiskowych oraz dopuszczalności przenoszenia pozwoleń na inne podmioty,
 • analizujemy projekty dokumentacji kontraktowej,
 • doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji samorządowej i organami administracji rządowej w sprawach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 • analizujemy transakcje kupna / sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstw pod kątem wystąpienia skutków prawnych i ryzyka odpowiedzialności za ujawnione w przyszłości szkody w środowisku,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach w przedmiocie uzyskania pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,
 • doradzamy i uczestniczymy w sprawach o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie stanu poprzedniego,
 • doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach w przedmiocie kar i opłat oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
 • występujemy również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach i sporach związanych z  naruszeniem przepisów, których przedmiotem jest ochrona środowiska.

Zapraszamy do współpracy.