Treść główna

Prawo budowlane

Spory na tle umów o roboty budowlane należą do grupy spraw szczególnie skomplikowanych. Konieczne są nie tylko biegła znajomość prawa, ale również wiadomości specjalne z zakresu poszczególnych branż budowlanych.

Prawo budowlane wymaga umiejętnego łączenia i zabezpieczenia interesów uczestników procesu inwestycyjnego. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów wykonujących roboty budowlane na każdym etapie przedsięwzięcia. Klientami Kancelarii są: inwestorzy, generalni wykonawcy, podwykonawcy, inżynierowie kontraktu oraz projektanci budowlani, autorzy projektów i inspektorzy – przedstawiciele nadzoru budowlanego. 

W zakresie stosowania prawa budowlanego i inwestycyjnego mamy bogate doświadczenie. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w dziesiątkach inwestycji.

Reprezentując naszych Klientów, w pierwszej kolejności szukamy rozwiązania problemu, który stoi na przeszkodzie w realizacji inwestycji. Zmierzamy do wypracowania projektu umowy, ugody, a jeżeli to niemożliwe, do ukształtowania procesu sądowego, który zapewni realizację inwestycji. Mamy świadomość, że prawo budowlane to dziedzina, w której konieczne jest ścisłe współdziałanie wielu podmiotów. Dokładamy starań, aby interesy naszych Klientów były zabezpieczone, a procedury umowne egzekwowane. Porównaj – artykuł: Odstąpienie przez wykonawcę od umowy.

Prawo budowlane i roboty budowlane – czym się zajmujemy:

  • prowadzimy obsługę prawną inwestycji, których przedmiotem jest budowa obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej lub przemysłowej,
  • przeprowadzamy audyt prawny inwestycji,
  • konstruujemy umowy o roboty budowlane zawierane pomiędzy inwestorem i wykonawcą oraz wszelkie dodatkowe umowy współpracy w zakresie procesu budowlanego, w tym umowy z: projektantem, inżynierami kontraktu, osobami nadzoru inwestorskiego czy nadzoru autorskiego,
  • uczestniczymy w negocjacjach procesu inwestycyjnego, na każdym etapie jego planowania, realizacji i rozliczenia,
  • reprezentujemy Klientów we wszelkich procedurach i postępowaniach administracyjnych, w tym przed wydziałami geodezji, architektury i nadzoru budowlanego administracji publicznej,
  • negocjujemy umowy inwestycyjne i wykonawcze,
  • doradzamy i reprezentujemy Klientów w sporach budowlanych i realizacji inwestycji, w szczególności w sporach pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych oraz w sporach dotyczących solidarnej odpowiedzialności inwestorów i wykonawców względem podwykonawców,
  • doradzamy i uczestniczymy w sporach przedsądowych oraz w postępowaniach sądowych związanych z niewykonaniem umów bądź nienależytym wykonaniem wynikających z nich zobowiązań,
  • wspieramy w definiowaniu potrzeb i pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inwestycji, w tym dotacji publicznych i unijnych.

Zapraszamy do współpracy.