Treść główna

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze zamawiającym oraz wykonawcom na wszystkich etapach postępowań o zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) oraz postępowania koncesyjnego.

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej i wykonawczej przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne – czym się zajmujemy:

Na rzecz wykonawców:

 • analizujemy struktury prawne i finansowe inwestycji,
 • identyfikujemy ryzyka uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym związane z wykluczeniem wykonawcy z postępowania,
 • dokonujemy oceny realizacji przedsięwzięć w świetle ustawy prawo zamówień publicznych opartych na współpracy publiczno-prywatnej,
 • opracowujemy strategie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesyjnego,
 • doradzamy i wspieramy w identyfikacji i zapobieganiu ryzykom związanym z udziałem w postępowaniu i następnie realizacją zawartej umowy,
 • doradzamy, koordynujemy i wspieramy Klientów na każdym etapie postępowania przetargowego (przygotowujemy dokumentację wymaganą w postępowaniu, pytania do zamawiającego, odpowiedzi na wezwania zamawiającego),
 • reprezentujemy Klientów (zarówno zamawiających, jak i wykonawców) przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • doradzamy na etapie realizacji umów, partnerstwo publiczno-prywatne i koncesję (także w zakresie dopuszczalności zmiany zawartej umowy lub warunków jej wykonywania),
 • doradzamy w wykonywaniu i rozliczaniu umów z podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi.

Na rzecz zamawiających:

 • doradzamy, opiniujemy i konsultujemy zagadnienia z zakresu pzp,
 • pomagamy przy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), uwzględniając interes i potrzeby jednostki, właściwości i warunki zamawianych produktów lub usług,
 • sporządzamy i opiniujemy projekt umowy o udzielnie zamówienia publicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesję,
 • przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania przetargowe, m.in. postępowania prowadzone w trybach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, jak również postępowania prowadzone w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesyjnego,
 • przeprowadzamy audyt zakończonych postępowań,
 • świadczymy bieżącą obsługę projektu,
 • koordynujemy postępowania związane z finansowaniem lub współfinansowaniem przedsięwzięcia ze środków publicznych lub pomocowych, w tym z funduszy unijnych,
 • świadczymy pomoc prawną w przypadku przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych, reprezentujemy jednostki przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi oraz instytucjami dyscypliny finansów publicznych.

Porównaj artykuł: Zamówienie in-house – odbiór i transport odpadów

Zapraszamy do współpracy.