Treść główna

Kredyty frankowe

Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą wiele spraw dotyczących tzw. „kredytów frankowych”. Oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, na podstawie danych przekazanych przez Klienta, oceniamy szanse procesowe i szacujemy wartość roszczenia.

Sądy krajowe nie mogą, poza wolą stron, zmieniać warunków umów o kredyty frankowe, w tym nie mogą uzupełniać luki w umowie kredytowej, powstałej po wyeliminowaniu nieuczciwych zapisów, normami ogólnymi prawa powszechnego. Natomiast Sądy krajowe mogą w szczególności uznać, że tzw. „kredyt frankowy” powinien być, co prawda, dalej spłacany, ale z pominięciem niedozwolonej klauzuli przeliczania raty kredytowej z franków na złote wg aktualnego kursu tych walut. Oznaczałoby to, że w tej sytuacji kapitał kredytów frankowych byłby spłacany w złotych polskich, od kapitału złotowego, ale z oprocentowaniem ustalonym od waluty franka szwajcarskiego.

Alternatywnym rozwiązaniem jest stwierdzenie nieważności lub unieważnienie umowy kredytowej z klauzulami niedozwolonymi, co powinno oznaczać, że w takim przypadku strony winny rozliczyć się w ten sposób, że kredytobiorca zwraca wszystko to co od banku otrzymał, a więc kwotę nominalną w złotych polskich. Bank natomiast zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wpłat dokonanych przez kredytobiorcę. Powyższe jest możliwe, jeżeli roszczenia banku lub kredytobiorcy nie przedawniły się. Ponieważ powyższe roszczenia mają charakter wzajemny, przynajmniej w części mogą podlegać kompensacie (potrąceniu).

Podane rekomendacje mają charakter przykładowy. Strategię procesową każdorazowo musimy ustalać indywidualnie, uwzględniając specyfikę, odmienność danej umowy kredytowej i zapisów stosowanych we wzorcach umownych i regulaminach przez konkretny bank.

Jeśli posiadają Państwo umowę kredytu waloryzowanego do CHF i jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Prosimy o wskazanie, czy umowa została wypowiedziana przez bank, podając numer telefonu oraz załączając skan samej umowy, zawartych aneksów i regulaminu (jeśli takowy Państwo otrzymaliście).

Dane te są wystarczające do przeprowadzenia wstępnej analizy sprawy przez naszych Prawników. Analiza umowy kredytowej pod względem istnienia w jej treści niedozwolonych zapisów umownych jest bezpłatna.   

Kredyty frankowe – czym się zajmujemy:

  • analizujemy umowy waloryzowane do CHF (zarówno indeksowane, jak i denominowane) pod kątem istnienia w ich treści zapisów abuzywnych (niedozwolonych);
  • nasi Prawnicy mają doświadczenie w rozpoznawaniu umów kredytów frankowych zawartych w szczególności z: Kredyt Bank S.A., BZ WBK S.A., (obecnie Santander Bank Polska S.A.), PKO BP S.A., Nordea Bank S.A. (obecnie PKO BP S.A.), BRE BANK S.A., Multibank S.A. (obecnie mBank S.A.), Bank Millennium S.A., Getin Noble S.A., Noble Bank S.A. (obecnie Getin S.A.), EFG Eurobank Ergasias S.A. (kolejno Raiffeisen Bank Polska S.A., BGŻ BNP Paribas S.A.), ING Bank Śląski,
  • prowadzimy przedsądową korespondencję z bankiem, której celem jest próba ugodowego, koncyliacyjnego rozwiązania sporu,
  • analizujemy możliwości zabezpieczenia powództwa, np. poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych  na czas trwania procesu sądowego,
  • reprezentujemy kredytobiorców przed Sądami wszystkich instancji,
  • współpracujemy ze specjalistami, którzy na bardzo korzystnych i przystępnych warunkach ustalają wartość nadpłaty, w tym kwoty pieniężnej, którą bank powinien zwrócić Klientowi w ramach sankcji za stosowanie klauzul abuzywnych, a także ustalają rzeczywistą wartość wzajemnych roszczeń kredytobiorcy i banku w przypadku unieważnienia umowy kredytowej,
  • prowadzimy sprawy o prawidłowe wykonanie umowy kredytowej przez bank, oraz sprawy gdy umowa kredytowa została wypowiedziana, a nawet gdy została już wykonana (gdy kredyt został spłacony na niekorzystnych dla kredytobiorcy warunkach, ze stosowaniem przez bank klauzul abuzywnych,
  • wspieramy kredytobiorców w negocjacjach i postępowaniach z bankami o restrukturyzację kredytów,
  • wspieramy kredytobiorców w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na wniosek i na rzecz banku, oraz w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

Zapraszamy do współpracy.